Net Design Shop : Ready Shopping site
Member Login  
Search :             language    :  สถิติผู้ชมเว็บไซต์1. ชำระค่าบริการ

โอนเข้าบัญชีธนาคาร
บัญชีของธนาคารที่สามารถชำระเงิน
ชื่อบัญชี "ชื่อบัญชี"
ท่าน สามารถชำระค่าบริการต่างๆ ผ่านเครื่อง ATM ของทุกธนาคารใกล้บ้านท่านตลอด 24 ชั่วโมงและที่เคาน์เตอร์ธนาคาร ไทยพาณิชย์, กสิกรไทย ได้อย่างง่ายดาย ทั่วประเทศ ณ. สาขาใกล้บ้านท่าน

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีประเภท
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx-x-xxxxx-x
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx-x-xxxxx-x
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx-x-xxxxx-x
xxxxxxxxxx

*** กรุณาเก็บ Slip เพื่อเป็นหลักฐาน
จากนั้นให้ Fax หลักฐานการโอนเงินมาที่ Telephone หรือ Scan ส่งอีเมลมาที่ name@yourname.com โดยให้ระบุ ชื่อผู้ติดต่อ, หมายเลขโทรศัพท์


2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมหลักฐานการโอนเงิน

2.1 ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อม หลักฐานการโอนเงิน
- เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงชื่อ-นามสกุล
- หลักฐานการโอนเงิน
- ส่ง Fax มาที่ FAX หรือทางอีเมล์ name@yourname.com

2.2 หลังจากการตรวจสอบแล้ว
รอการตรวจสอบจากทางเว็บ และจะส่งสินค้าให้ภายใน 1 สัปดาห์